Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Dávid Karabin, zapísaný na Okresnom úrade Spišská Nová Ves Číslo živnostenského registra: 860-26915, so sídlom na adrese : Tomašovská 34 05311 Smižany

ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.deodorant.sk v sekcii „Kontakt“.

IČO: 52399958, DIČ: 1086719447 podnikajúcej na území Slovenskej republiky

Tieto všeobecné obchodné podmienky Dávid Karabin (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „KZ“) uzatváranej medzi Dávid Karabin ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a inou fyzickou osobou (ďalej len „Kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.deodorant.sk (ďalej len „Webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania Webovej stránky (ďalej len „Webové rozhranie obchodu“).

VOP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia odlišné od VOP je možné dohodnúť v KZ. Odlišné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou KZ. KZ a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. KZ je možné uzavrieť v slovenskom alebo českom jazyku.

Kupujúci je povinný potvrdiť súhlas s týmito VOP aktívnym konaním v rámci svojej registrácie vykonanej na Webovej stránke v zmysle odst. 1.1 VOP.

Znenie VOP môže Predávajúci jednostranne meniť či dopĺňať; týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

OBJEDNÁVANIE
1.1. Pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za úplné a aktuálne.

1.2. V prípade ak si zákazník už raz tovar objednal pomocou služby- dobierka, a objednávku neprebral, Predávajúci má právo Kupujúceho ďalšiu objednávku formou dobierky neodoslať .

  1. INFORMÁCIE A UZAVRETIE KZ

2.1. Prezentácia tovaru umiestnená na Webovej stránke Predávajúceho má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzavrieť KZ ohľadom tohto tovaru.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť KZ za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

2.4. Pri objednávaní tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

i) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu);

ii) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a

iii) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

(ďalej spoločne len „Objednávka“).

2.5. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a opravovať údaje, ktoré do Objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku“. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v Objednávke (ďalej len „Elektronická adresa kupujúceho“).

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

2.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením potvrdenia o prijatí Objednávky, ktoré Predávajúci zaslal Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na Elektronickú adresu kupujúceho.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní KZ. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím KZ (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

  1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa KZ môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

i) v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;

ii) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Stripe.

3.2. Tovar dodá Predávajúci Kupujúcemu za kúpnu cenu platnú v okamihu odoslania Objednávky (tzn. keď sa po odoslaní Objednávky objaví potvrdenie „Vaša objednávka Dávid Karabin bola dokončená“).

3.3. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie ods. 3.6 VOP ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.5. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná do rúk dopravcu pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky (ods. 2.6 VOP), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

3.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platiteľ dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spolu s objednaným tovarom.

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 odst. 6 zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých priestorov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOS“) nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, tiež od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak sa porušil ich pôvodný obal.

4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v ods. 4.1 VOP alebo o iný prípad, kedy nemožno od KZ odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 ZOS právo od KZ odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom KZ je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od KZ musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od KZ môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí Prílohu č. 1 VOP, a v takom prípade Predávajúci Kupujúcemu potvrdí jeho prijatie v textovej podobe bez zbytočného odkladu. Odstúpenie od KZ môže Kupujúci poslať okrem iného na adresu Predávajúceho: Dávid Karabin, Okresnom úrade Spišská Nová Ves Číslo živnostenského registra: 860-26915, so sídlom na adrese : Tomašovská 34 05311 Smižany

4.3. V prípade odstúpenia od KZ podľa ods. 4.2 VOP sa KZ od začiatku ruší. Tovar musí byť v takomto prípade Predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od takéhoto odstúpenia. Ak odstúpi Kupujúci od KZ, nesie Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

4.4. V prípade odstúpenia od KZ podľa ods. 4.2 VOP vráti Predávajúci finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od KZ Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od KZ, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.6. V prípadoch, keď má Kupujúci v súlade s ust. § 7 ods. 1 ZOS právo od KZ odstúpiť, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od KZ odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

4.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, v prípade ak dôjde k odstúpeniu od KZ Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.8 Ak si kupujúci chce uplatniť Certifikát garancie vrátenia peňazí, ktorý je pribalený v každom balení produktu Dávid Karabin musí dodržať všetky podmienky bližšie objasnené na Príbalovom letáku Dávid Karabin. Produkt musí stále obsahovať aspoň 2/3 tekutiny, zaslaný na adresu uvedenú na Certifikáte garancie vrátenia peňazí, a bloček alebo potvrdenie o zakúpení tovaru.

  1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1. Tovar je Kupujúcemu dodávaný prostredníctvom spoločnosti Zásielkovňa, a to dodaním na adresu Kupujúceho. Predávajúci každú Objednávku spracuje a odošle (odovzdá prepravcovi) tovar zvyčajne najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia príslušnej Objednávky. Pokiaľ bude niektorý tovar vypredaný, Predávajúci bude Kupujúceho informovať. Tovar je dodávaný (doručovaný) len na území Slovenskej republiky.

5.2. Náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) hradí Kupujúci.

5.3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.4. Ak je predávajúci podľa KZ povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami Predávajúceho, ak sú Predávajúcim vydané.

  1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä príslušnými ustanoveniami OZ, ZOS a osobitným predpismi v znení neskorších predpisov).

6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za odoslanie tovaru pri prevzatí nemá bez závad. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

i) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má tovar také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy k nemu;

ii) je tovar vhodný na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

iii) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

iv) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a

v) tovar spĺňa zákonné požiadavky.

6.3. Ustanovenia uvedené v ods. 6.2 VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli vade, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Na tovar sa vzťahuje záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Záručná doba je uvedená na obale výrobku (tovaru) a ak nie je záruka na obale výrobku (tovaru) uvedená, potom je 24 mesiacov. U záručnej doby uvedenej na obale výrobku (tovaru) Predávajúci zaručuje minimálnu záručnú (expiračnú) dobu 6 mesiacov. Výnimkou je tovar uvedený na Webovom rozhraní obchodu v sekcii VÝHODNÝ NÁKUP, pri ktorom môže byť záručná (expiračná) doba kratšia a je vždy uvedená pri príslušnom tovare v tejto sekcii. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar uskladnený pri teplotách v rozmedzí 5 – 25 °C.

6.5. Práva z chybného plnenia (reklamácie) uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese Dávid Karabin , Okresnom úrade Spišská Nová Ves Číslo živnostenského registra: 860-26915, so sídlom na adrese : Tomašovská 34 05311 Smižany. Predávajúceho možno kontaktovať kvôli ďalším informáciám aj na adrese elektronickej pošty a na telefónnom čísle, ktoré sú uvedené v odst. 10.5 VOP. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok Predávajúceho.

  1. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z KZ je v súlade s zák. č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZADR“) príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČO: 17 33 19 27, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk, prípadne príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2 ZADR.

7.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zák. č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

  1. OCHRANA SÚKROMIA

8.1. Pravidlá a podmienky týkajúce sa ochrany súkromia v súvislosti s užívaním služieb Predávajúceho na Webovej stránke (najmä spracovanie osobných údajov, ako informácií, na základe ktorých možno Kupujúceho priamo alebo nepriamo identifikovať) sú obsiahnuté v samostatne v dokumente o Ochrana osobných údajov.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Kupujúcemu môže byť vykonané doručenie na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho Užívateľskom účte či uvedenú Kupujúcim v Objednávke.

9.2. KZ vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

9.3. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zák. č. 40/1964 Z.z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z.z o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a ZOS.

9.4. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky KZ či VOP si vyžadujú písomnú formu.

9.5. Kontaktné údaje Predávajúceho: Dávid Karabin, Okresnom úrade Spišská Nová Ves Číslo živnostenského registra: 860-26915, so sídlom na adrese : Tomašovská 34 05311 Smižany

9.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2019.